Świetlica szkolna

O nas:
Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: od 7-8 i od 11.30- 17.00. W roku szkolnym 2011/2012 zajęcia świetlicowe odbywają się w 6 grupach:

Ważne pliki do pobrania

Karta zapisu dziecka do świetlicy *.doc *.rtf *.pdf
Regulamin wewnętrzny świetlicy *.DOC *.RTF *.PDF
Regulacje prawne ze "Statutu Szkoły" dotyczące pracy świetlicy obowiązujące od 3.01.2008 *.doc *.rtf *.pdf
Grafik podziału grup świetlicowych *.pdf

Świetlica organizuje i przeprowadza zajęcia o zróżnicowanej formie i treści dostosowanej do wieku, zainteresowań i możliwości dzieci. Są to zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowymi hasłami, wg których pracuje świetlica: pogadanki, rozmowy z dziećmi, wiadomości aktualne podawane na bieżąco. Pod kątem tychże haseł prowadzone są również inne zajęcia: plastyczne, plastyczno-techniczne, czytanie bajek, baśni i legend, nauka piosenek, słuchanie z kaset, konkursy, turnieje, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, szyfrogramów.

Zajęcia te przeplatane są zabawami ruchowo-sportowymi oraz zabawami w kącikach zainteresowań.

Świetlica doposażana jest na bieżąco w nowe gry stolikowe, klocki, gry dydaktyczne, z których korzystają dzieci. W świetlicy istnieje możliwość oglądania bajek na video i DVD. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w konkursach międzyświetlicowych, ich prace są nagradzane.

Wychowawcy świetlicy zapewniają dzieciom chętnym pomoc w odrabianiu lekcji.

Gdy pogoda na to pozwala świetlicowe zajęcia rekreacyjne odbywają się na boisku szkolnym.

W odbywających się w szkole zajęciach pozalekcyjnych: zajęcia taneczne, siatkówka, tenis stołowy, gimnastyka korekcyjna, zajęcia komputerowe, zajęcia ekologiczne, zajęcia kółka plastycznego, kółka muzycznego, zajęcia "Krasnoludkowe czytanki", zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów - bierze udział duża grupa dzieci chodzących do świetlicy.

Większość dzieci świetlicowych (z niewielkimi wyjątkami) je obiad w stołówce szkolnej. Obiady są bardzo smaczne, niemal domowe i niedrogie.

Osiągnięcia:

Pobierz: Osiągnięcia świetlicy w I semestrze 2008/2009 roku

Pobierz: Osiągnięcia świetlicy w II semestrze 2008/2009 roku

Stołówka szkolna

Obiady wydawane są codziennie od godziny 12.25 do godziny 14.00 Obiady przygotowywane są na miejscu, ze świeżych produktów (zupa, drugie danie, soki, owoce, kompot, słodycze). Aktualna cena obiadu - 4 zł. W razie potrzeby pedagog szkolny pomaga uzyskać dofinansowanie do obiadów.

Zasady korzystania ze stołówki

Zarządzenie Dyrektora SP 107 we Wrocławiu Nr 14/ 2008 z dnia 29 IX 2008

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Wrocławia Nr 4131/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r oraz w związku z art. 67a ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1

Ze stołówki szkolnej prowadzonej na terenie szkoły mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły klas 1-6 oraz z kl. 0.

§ 2

Uczniowie korzystający z posiłków ponoszą odpłatność w wysokości 3, 50 zł za 1 posiłek, ponosząc jedynie koszty produktów zużytych do jego przygotowania.

§ 3

Cena posiłku dla ucznia może ulec zmianie, nie może być jednak wyższa niż 5 zł za jeden posiłek.

§ 4

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać pracownicy szkoły, na zasadach pełnej odpłatności za posiłek pokrywającej koszt całkowity jego przygotowania i wydania.

§ 5

Cena jednego posiłku dla pracownika szkoły wynosi 7 zł i może ulec zmianie.

§ 6

Ustala się termin uiszczania opłat za posiłki do 10 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.

§ 7

Opłaty za posiłki uiszcza się u intendentki szkolnej.

§ 8

Dopuszcza się dokonywania odpisów od opłat w przypadku nieobecności ucznia lub pracownika.

§ 9

Odpisów od opłat dokonuje intendentka szkolna.

§ 10

Warunkiem niezbędnym do dokonania odpisów jest zgłoszenia intendentce faktu nieobecności, najpóźniej do godz. 9:00 dnia, w którym nastąpi nieobecność.

§ 11

Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki szkolnej czuwają nauczyciele dyżurujący na parterze szkoły.

§ 12

Uczniowie korzystający z opieki świetlicy szkolnej spożywają posiłki pod opieką nauczyciela- wychowawcy świetlicy.

§ 13

Obiady wydawane są w godzinach 12:25-14:00 po okazaniu „Karty obiadowej” lub dowodu opłaty.

§ 14

Uczniowie spożywają posiłek w czasie przerw międzylekcyjnych lub pod opieką rodziców po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

§ 15

Dyrektor szkoły może zwolnić rodziców z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 IX 2008

Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach