Pedagog:

 • Poniedziałek 8.00 - 13.00
 • Wtorek 8.00 - 13.00
 • Środa 8.00 - 13.00
 • Czwartek 11:30 - 15.30
 • Piątek 8.00 - 13.00

Małgorzata Zawilejska

konktakt: pedagog@sp107.wroclaw.pl

Zadania pedagoga szkolnego

 1. Diagnozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w szkole.
 2. Rozpoznawanie i analizowanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
 3. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 4. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki i programu wspierania uzdolnień . w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 7. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki i programu wspierania uzdolnień.
 8. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru gimnazjum.
 9. Działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w* trudnej sytuacji życiowej.
 10. Organizacja nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym.
 11. Współpraca z PPP w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami.

Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

 • Dyrekcją szkoły.
 • Rodzicami.
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół.
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Poradniami Specjalistycznymi.
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Psycholog:

 • Poniedziałek: 12.00 -- 15.30
 • Wtorek: 11.00-15.30
 • Czwartek: 8.00- 12.00

Nina Boniecka-Konieczna

Zadania psychologa szkolnego

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
 4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru gimnazjum.
 7. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 8. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 10. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 11. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

 • Dyrekcją szkoły
 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Poradniami specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

 • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
  ( wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów)
   
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.
  (poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)
   
 • Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.
  ( profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji)
   
 • Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Ciekawe linki:

Artykuły dla rodziców:

Dokumenty do pobrania Formaty:
Mamo, tato idę do szkoły! *.DOC *.RTF *.PDF
Model dojrzałości szkolnej. *.DOC *.RTF *.PDF
Kiedy trzeba pomóc? *.DOC *.RTF *.PDF
Rodzicu- przeczytaj - warto! *.DOC *.RTF *.PDF

Przydatne linki:

Informacje o stypendiach szkolnych

Wykaz poradni we Wrocławiu

Godziny przyjęć poradni psychologiczno pedagogicznej nr 2 przy ul.Jedności Narodowej 112

Pobierz załącznik: doc

Prewencyjna grupa wsparcia

W szkole istnieje prewencyjna grupa wsparcia. Jej główny cel to: Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń. Trzy lata temu w szkole stworzono system działań mających na celu ochronę naszych uczniów przed zagrożeniami ( agresja, narkotyki, kradzieże, przemoc). Przekazywana uczniom wiedza pozwala wyjaśnić skąd przychodzą zagrożenia i jak można im przeciwdziałać, jak szukać i znajdować dobro. Efektem naszych działań jest wyrównywanie szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów w bezpiecznej i przyjaznej szkole. Wszyscy uczniowie mają zapewnioną opiekę dydaktyczno- wychowawczą i pomoc socjalną. Główne zadania prewencyjnej grupy wsparcia:

 • Działania profilaktyczno- prewencyjne w szkole i poza szkołą
 • Współpraca z rodziną
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę i szkołę

>W ramach swoich działań Grupa Prewencyjnego Wsparcia chcąc pomóc Św. Mikołajowi organizuje paczki mikołajkowe dla dzieci z naszej szkoły. Dzięki współpracy z Radą Osiedla 25 uczniów uczestniczyło w Imprezie Mikołajkowej, a dzięki corocznej akcji Gazety Wyborczej "Fabryka Św. Mikołaja", 40 uczniów otrzymało niespodzianki i zostało zaproszonych na seans filmowy w kinie Helios. Organizujemy też ciekawe zajęcia na Partynicach.

Artykuł dla rodziców Formaty:
Sekty niszczące kulty *.DOC *.RTF *.PDF
SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE *.DOC *.RTF *.PDF
GŁÓWNE TYPY POSTAW A ZACHOWANIE SIĘ DZIECI *.DOC *.RTF *.PDF
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach