Od wielu lat w naszej szkole dostrzegamy problemy utalentowanej młodzieży. Dlatego też w roku szkolnym 2003/2004 powstał, otwarty na każde dziecko, Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Zdolności ściśle związany z programem dydaktycznym i wychowawczym szkoły.

Program zakłada ROZPOZNAWANIE, ROZBUDZANIE I ROZWIJANIE zainteresowań oraz uzdolnień uczniów na każdym etapie kształcenia i w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych.

Cele szczegółowe programu:

 • kształtowanie w uczniach twórczych postaw, wytrwałości oraz entuzjazmu w dążeniu do celu, jak też poczucia wiary w siebie i w swoje możliwości
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery w szkole i okazji do odnoszenia sukcesów przez uczniów
 • systematyczne diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów

Autorami programu są członkowie Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień pracujący pod kierunkiem pani Doroty Bugajskiej - szkolnego lidera wspierania uzdolnień. Program powstał w roku szkolnym 2003/2004. Został zatwierdzony do realizacji uchwałą nr 2/2004 (z dnia 5 marca 2004 roku) Rady Pedagogicznej SP nr 107 we Wrocławiu.

Program aktualizowano zgodnie z nowym rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z dnia 7 września 2004 r. Program nowelizowany uchwałą nr 5/2004 (z dnia 5 X 2004 roku) Rady Pedagogicznej SP nr 107 we Wrocławiu.

Dokumenty do pobrania Formaty:
Wykaz aktualnych aktów prawnych *.DOC *.RTF *.PDF

ADRESATEM PROGRAMU JEST DZIECKO ZDOLNE I UZDOLNIONE

DZIECKO ZDOLNE to takie, które posiada predyspozycje, możliwości do wykonania stawianych przed nim zadań, a dzięki odpowiednim zabiegom pedagogicznym jak też właściwej motywacji ma szanse ujawnić i rozwinąć swoje zainteresowania oraz pasje.

DZIECKO UZDOLNIONE cechuje wysoki poziom zdolności specjalnych - kierunkowych, w wybranej dziedzinie próbuje swoich sil i odnosi sukcesy.

W naszej koncepcji zakładamy, że wszyscy uczniowie są zdolni. Zadaniem nauczycieli w naszej szkole jest odkrywanie predyspozycji i motywowanie do działań bezwyjątkowo wszystkich dzieci. Za sukces uznajemy każda aktywność ucznia. Naszym nadrzędnym celem jest stwarzanie okazji do odnoszenia przez dzieci nawet drobnych osiągnięć.

12 maja 2005 r. w naszej szkole gościliśmy komisję audytową, w skład, której weszli: pani Elżbieta Szedzianis i Katarzyna Zawadzka z DODN-u, pani Danuta Leśniewska z Kuratorium Oświaty. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień i Zdolności przedstawił szkolny program wspierania uzdolnień. Nauczyciele zaprezentowali różnorodne zajęcia prezentujące twórcze metody pracy. Rodzice odpowiadali na pytania dotyczące współpracy ze szkołą oraz podkreślali dobrą atmosferę panującą w naszej placówce. Komisja zapoznała się też z dokumentacją szkolną a na zakończenie nauczyciele i goście obejrzeli program artystyczny. Pięciogodzinny audyt okazał się naszym sukcesem - zdobyliśmy 85,6 pkt na 100 możliwych do uzyskania i w ten sposób znaleźliśmy się w gronie dwudziestu szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

26 października 2005 roku podczas uroczystej gali w Teatrze Kameralnym nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

Nasze mocne strony Zdaniem Komisji, w obszarze wspierania uzdolnień:

 • Integracja zespołu nauczycieli
 • Otwarta i twórcza rada pedagogiczna
 • Twórczy, otwarci i zaangażowani w Program matematycy
 • Znajomość problematyki uzdolnień przez dyrekcję i nauczycieli
 • Pełna akceptacja działań szkoły przez rodziców
 • Uczniowie lubiący się uczyć
 • Trafna diagnoza na wejściu, w trakcie i na koniec etapu edukacyjnego
 • Bardzo dobry klimat szkoły sprzyjający rozwojowi ucznia
 • Liczne, dostosowane do potrzeb, zajęcia pozalekcyjne
 • Dobra baza do prowadzenia zajęć wyrównawczych i terapeutycznych
 • Współpraca z rodzicami
 • Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci
 • Zaangażowanie pedagoga szkolnego w realizację WU

Dziś możemy powiedzieć, że w naszej szkole potrafimy rozpoznać zainteresowania i uzdolnienia naszych uczniów. Ankiety, rozmowy nauczycieli i pedagoga z rodzicami, dziećmi, obserwacje różnorodnych prac i działań naszych uczniów dostarczają bogatego materiału pozwalającego na trafną diagnozę predyspozycji i możliwości każdego dziecka. Stwarzamy naszym uczniom mnóstwo okazji do odniesienia choćby drobnego sukcesu, zaprezentowania swoich umiejętności i odkrycia nieujawnionych wcześniej pasji. Organizujemy konkursy klasowe, międzyklasowe i szkolne.

Zachęcamy do udziału w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich - polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, plastycznych, sportowych, językowych, informatycznych. Uczymy jednocześnie, że nie zwycięstwo jest najważniejsze, lecz praca, pokonywanie własnych słabości oraz odkrywanie swoich zainteresowań. Nasi uczniowie mają okazję poznawać swoje umiejętności organizatorskie czy przywódcze podczas udziału w wielu tradycyjnych imprezach szkolnych takich jak Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Patrona, Andrzejki, Mikołaj, Prezentacje, w różnych akcjach ekologicznych, prozdrowotnych i turystycznych W każdym roku szkolnym proponujemy uczniom kilkadziesiąt godzin zajęć pozalekcyjnych tygodniowo. Wszystkie są nieodpłatne! Są to nie tylko tzw. zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów potrzebujących pomocy, ale także koła zainteresowań, kluby, zajęcia sportowe.

Uczniowie rozwijają swoją wrażliwość i ciekawość poprzez udział w przedstawieniach, wystawach, imprezach szkolnych, teatralnych, wycieczkach. Uczeń ma możliwość opowiadania o swoich zainteresowaniach, dodatkowych lekturach, tłumaczenia klasie swojego rozwiązania i pomysłów. Prowadzi część lekcji, wygłasza referat, pełni funkcję asystenta nauczyciela, inicjuje dyskusję, uczestniczy w realizacji projektu. Ma możliwość inicjowania różnych działań, akcji, projektów przez udział w pracach Samorządu Uczniowskiego. Uczestniczy w godzinach wychowawczych na temat budowania poczucia własnej wartości, rozpoznawania zalet i wad, kształtowania charakteru. Poznaje techniki uczenia się, sposoby walki ze stresem.

Nauczanie indywidualne. Uczeń uzdolniony ma możliwość realizowania indywidualnego programu i toku nauczania, pod kierunkiem nauczyciela może przygotowywać się do konkursów, olimpiad. Samodzielnie przygotowuje referaty i gazetki, wyszukuje informacje i gromadzi materiały do lekcji, układa zadania i pytania konkursowe, pisze dodatkowe prace, czyta dodatkowe lektury, przygotowuje scenki i przedstawienia teatralne, fotografuje, wykonuje prace plastyczne, podejmuje samodzielne, twórcze działania. Indywidualne programy nauczania z wybranych przedmiotów są realizowane w szkole od 2004/2005 roku. W latach 2005-2008 tą formą pracy zostało objętych 19 uczniów.

Znaczące sukcesy uczniów realizujących indywidualny program nauczania w roku szkolnym 2007/2008r:

M. Witkowski-program z matematyki / wynik diagnozy 34/40 pkt./,
II miejsce /grupowe/ w Dolnośląskich Meczach Matematycznych,
G. Mańk- program z matematyki /wynik diagnozy 35/40pkt./
Laureat III stopnia w konkursie "Kangur",
II miejsce /grupowe/ w Dolnośląskich Meczach Matematycznych,
Maksymilian Lewiński- program z j. angielskiego /uczeń klasy III/,
Sobczuk - program z przyrody i regionu /wynik z diagnozy 35/40pkt./
III etap konkursu "Wrocław -moje miasto",
IV miejsce/grupowe/ w II etapie Spacerów Krajoznawczych.
D. Krzywda - program z historii /wynik diagnozy 36/40pkt./,
laureat konkursu „Średniowieczny Wrocław /II miejsce/,
P. Michoński - program z matematyki i z j. angielskiego /wynik diagnozy 37/40 pkt./,
udział w konkursie "Oxford" 100pkt./100pkt.
"Asy z szóstej klasy" /13miejsce/,
II miejsce /grupowe/ w Dolnośląskich Meczach Matematycznych,
laureat II stopnia międzynarodowego konkursu "Kangur",
laureat konkursu Ko-Ma,
K. Kadys- program z matematyki /wynik diagnoz 35/40pkt./
II miejsce /grupowe/ w Dolnośląskich Meczach Matematycznych,
finalista konkursu Ko-Ma,
B. Piotrowska - program z historii /wynik diagnoz 35/40pkt./,
P. Fedorowicz -program z j. angielskiego , z matematyki /wynik diagnozy 40/40pkt./
finalistka konkursu Oxford, "English Master"/II etap/,
II miejsce /grupowe/na prezentację multimedialną "Technika wczoraj- dziś - jutro",

Co roku szkoła składa wnioski o stypendia naukowe dla uczniów osiągających najwyższe oceny ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego.

Stypendia dotychczas otrzymali:

 • 2005/2006 r - Marcin Wachowiak
 • 2006/2007 - Tomasz Drab
 • 2007/2008 - Piotr Michoński
 • 2008/2009 - Patryk Fałat
 • 2008/2009 - Witold Oszczanowski

Dużą rolę w systemie wspierania uzdolnień odgrywają rodzice, pedagog szkolny, poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz wiele instytucji, z którymi od lat efektywnie współpracujemy.

Tradycją szkoły od 1990 roku są kwietniowe Prezentacje - impreza przygotowywana przez rodziców, uczniów i nauczycieli, której celem jest zaprezentowanie działań szkoły, małych i dużych sukcesów wypracowanych przez cały rok oraz integracja środowiska. Od pięciu lat Prezentacje są dobrą okazją do podsumowania ogólnoszkolnych projektów edukacyjnych. Wdrażane były między innymi projekty:

 1. "Nie wyrastaj nigdy z krasnoludków".
 2. "Czytasz? - Czytam"
 3. Książka jest dobra na wszystko
 4. Mój patron

Realizacja projektu to doskonały moment, by przeanalizować możliwości i predyspozycje uczniów, okazja, by je rozbudzać, ukierunkowywać i rozwijać, gdyż nadrzędnym celem naszych działań jest wszechstronny rozwój dzieci. Udział w projekcie daje szansę pokazania się z dobrej strony każdemu dziecku. Ogólnoszkolny projekt zakończony prezentacją stwarza okazję kształtowania wielu ważnych umiejętności takich jak odpowiedzialność, systematyczność, obowiązkowość, pomysłowość czy współpraca w grupie.

O działaniach, imprezach, sukcesach dzieci i ważnych wydarzeniach można przeczytać w gazetce redagowanej przez koło dziennikarskie oraz na stronie internetowej szkoły (www.sp107.wroclaw.pl).

Nawiązaliśmy również bliską współpracę z podstawówkami, które mają podobnie określone kierunki wspierania uzdolnień. Nasze zaprzyjaźnione szkoły: SP nr 1 z Sycowa, SP nr 3 z Trzebnicy, SP nr 1 z Wrocławia i SP nr 1 z Lubania. Co roku przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół uczestniczą w konkursach organizowanych przez naszą szkołę oraz w podsumowaniu ogólnoszkolnych projektów edukacyjnych w SP 107. Imprezy organizowane w szkołach są okazją do odwiedzin i wymiany doświadczeń.

Artykuły do pobrania: Formaty:
Jak rozwijać talenty uzdolnionego dziecka? *.DOC *.RTF *.PDF
Dziecko zdolne? *.DOC *.RTF *.PDF
Uzdolnienia plastyczne *.DOC *.RTF *.PDF

Ciekawe linki:

 1. Uczeń wybitnie zdolny http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/01-2006/09.htm
 2. Dziecko zdolne w szkole podstawowej http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2049
 3. Dzieci IQ http://www.mensa.org.pl/index.php?do=go&id=42
 4. Zdolność a uzdolnienia http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/01-2006/01.htm

Promocja prac naszych uczniów na szkolnej stronie internetowej:
http://www.sp107.wroclaw.pl/?pokaz=prace
Promocja prac naszych uczniów na szkolnym blogu literackim:
http://blog-literacki-sp107.blogspot.com
Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów:
http://www.sp107.wroclaw.pl/?pokaz=uczniowie

Szkolny lider wspierania uzdolnień poleca: Formaty:
Lista pozycji książkowych dotyczących wspierania uzdolnień *.DOC *.RTF *.PDF

Publikacje nauczycieli:

Dokumenty do pobrania Formaty:
Dorota Bugajska - Szkoła powinna być miejscem najlepszej *.DOC *.RTF *.PDF

Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach