Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej współfinansowany jest przez Unię Europejską

 • Trwa od września 2011r do lutego 2013r.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny
 • Uczestnictwo jest dobrowolne
 • Realizatorem projektu jest gmina Wrocław

Projekt realizowany jest w 72 wrocławskich szkołach podstawowych.

Celem ogólnym projektu jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniom i uczennicom klas I - III. Założone cele zostaną zrealizowane poprzez udział dzieci w zajęciach dodatkowych, w trakcie których będą miały możliwość wykorzystania pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 110 dzieci z klas I - III przez komisję rekrutacyjną i dyrektora szkoły na podstawie dokumentów potwierdzających rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

W naszej szkole projekt obejmuje zajęcia:

 • Korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w tym:
  • zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne, przyrodnicze i
  • zainteresowania z języka angielskiego

Opiekun prawny jest zobowiązany do:

 • przestrzegania regulaminu
 • dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Pobierz:

Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach