Szkoła z klasą

Od maja 2002r. do października 2003r. trwała I edycja akcji "Szkoły z klasą" skierowanej do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wzięło w niej udział ponad 4,3 tys. szkół, z których 3118 zrealizowało wszystkie zadania i uzyskało tytuł "Szkoły z klasą". Uroczyste zakończenie I edycji odbyło się 20 października 2003r. w Pałacu Prezydenckim.

Program przygotowała "Gazeta Wyborcza", fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Program finansowany jest przez Agorę SA, wydawcę m.in. "Gazety Wyborczej" i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły:

 1. Szkoła dobrze uczy każdego
 2. Szkoła ocenia sprawiedliwie
 3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat
 4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości
 5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat
 6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Do każdej organizatorzy przygotowali po kilka zadań (w sumie zadań było 30).

Każda ze szkół w ciągu roku szkolnego miała za zadanie zrealizować sześć wybranych przez siebie zadań (po jednym do każdej zasady "Szkoły z klasą").

Nasza szkoła wybrała następujące zadania:

 • Zadanie 1 C: Co wynika z wyników?
 • Zadanie 2 B: Poinformujmy, jak oceniamy
 • Zadanie 3 C: Festiwal nauki
 • Zadanie 4 E: Młodzi obywatele
 • Zadanie 5 B: Każdego można za coś pochwalić
 • Zadanie 6 A: Jak uczymy języka

Sprawozdania z ich realizacji przysyłaliśmy do sekretariatu akcji. Zaliczenie wszystkich sześciu wybranych przez szkołę zadań powodowało, że otrzymywała ona tytuł "Szkoły z klasą". Laureaci otrzymywali również dyplomy podpisane przez prezydenta, a "Gazeta" opublikowała przewodnik po "Szkołach z klasą".

Nasze działania zostały pozytywnie ocenione przez organizatorów akcji i możemy pochwalić się, że w 1 edycji otrzymaliśmy tytuł "Szkoły z klasą".

Promocja uzdolnień i zdolności

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Zdolności kierujemy do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 107 we Wrocławiu. Jest on otwarty na każde dziecko. Program obejmuje sześcioletni cykl nauczania w szkole, został zaplanowany na sześć lat i zakłada możliwość ewaluacji po każdym roku szkolnym oraz kompleksowej po sześciu latach. Jest ściśle związany z programem dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Uwzględnia specyfikę środowiska oraz wpisuje się w tradycję szkoły. Program zakłada rozpoznanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów na każdym etapie kształcenia i w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych. Program przewiduje zaangażowanie całego grona pedagogicznego, samorządu szkolnego i rodziców we wdrażanie poszczególnych zadań.

Celem podstawowym i strategicznym naszej szkoły jest:
ROZPOZNANIE, ROZBUDZANIE, ROZWIJANIE
zdolności oraz uzdolnień uczniów

26 października 2005 roku podczas uroczystej gali w Teatrze Kameralnym nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

Ten szczególny dzień był zwieńczeniem kilku lat interesującej pracy nad problematyką uzdolnień i wynikiem pozytywnej opinii wydanej przez Komisję Audytową, która 12 maja 2005 potwierdziła wysoką jakość pracy naszej szkoły oraz kompetencje nauczycieli w zakresie wspierania uzdolnień. Od wielu lat w naszej szkole dostrzegaliśmy problemy utalentowanej młodzieży. Każdego ucznia staraliśmy się traktować w sposób indywidualny w taki sposób, by odkrywać i rozwijać jego niepowtarzalne zdolności. Analizowaliśmy możliwości, predyspozycje i zainteresowania uczniów oraz staraliśmy się je ukierunkowywać i rozwijać w myśl zasady, że nadrzędnym celem działań prowadzonych na terenie szkoły jest wszechstronny rozwój dzieci. Z wielkim zainteresowaniem przyjęliśmy wiadomość o tworzeniu na Dolnym Śląsku Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Postanowiliśmy stworzyć własny program wspierania uzdolnień, który określałby działania dla całej społeczności szkolnej w sposób systemowy, kompleksowy i długofalowy. W październiku 2001 roku pod kierunkiem polonistki Doroty Bugajskiej rozpoczął działalność Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień i Zdolności. Nauczyciele różnych przedmiotów zainteresowani problematyką uzdolnień podjęli wiele działań dotyczących pogłębienia swojej wiedzy, uczestniczyli w kursach, szkoleniach, studiowali literaturę, dzielili się swoją wiedzą z innymi nauczycielami w szkole. Zespół był inicjatorem pomysłów i projektów realizowanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli we współpracy ze środowiskiem lokalnym. W roku szkolnym 2003/2004 powstał, otwarty na każde dziecko, Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Zdolności ściśle związany z programem dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Program zakłada ROZPOZNAWANIE, ROZBUDZANIE I ROZWIJANIE zainteresowań oraz uzdolnień uczniów na każdym etapie kształcenia i w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych. Równie istotne jest dla nas kształtowanie w uczniach twórczych postaw, wytrwałości w dążeniu do celu, poczucia wiary w siebie i w swoje możliwości. Chcemy skutecznie motywować uczniów do pracy, wysiłku i rozwoju oraz w przyjaznej atmosferze stwarzać okazje do odnoszenia sukcesów. Dziś możemy powiedzieć, że w naszej szkole potrafimy rozpoznać zainteresowania i uzdolnienia naszych uczniów. Ankiety, rozmowy nauczycieli i pedagoga z rodzicami, dziećmi, obserwacje różnorodnych prac i działań naszych uczniów dostarczają bogatego materiału pozwalającego na trafną diagnozę predyspozycji i możliwości każdego dziecka. Stwarzamy naszym uczniom mnóstwo okazji do odniesienia choćby drobnego sukcesu, zaprezentowania swoich umiejętności i odkrycia nieujawnionych wcześniej pasji. Organizujemy konkursy klasowe, międzyklasowe i szkolne. Zachęcamy do udziału w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich - polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, plastycznych, sportowych, językowych. Uczymy jednocześnie, że nie zwycięstwo jest najważniejsze, lecz praca, pokonywanie własnych słabości oraz odkrywanie swoich zainteresowań. Nasi uczniowie mają okazję poznawać swoje umiejętności organizatorskie czy przywódcze podczas udziału w wielu tradycyjnych imprezach szkolnych takich jak Pierwszy Dzień Wiosny, Andrzejki, Mikołaj, Prezentacje, w różnych akcjach ekologicznych, prozdrowotnych i turystycznych. Z każdym rokiem zwiększa się ilość zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole. W roku szkolnym 2005/2006 proponujemy uczniom ponad 70 godzin zajęć pozalekcyjnych tygodniowo. Wszystkie są nieodpłatne! Są to nie tylko tzw. zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów potrzebujących pomocy, ale także koła zainteresowań, kluby, zajęcia sportowe. Dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych np. dla uczniów uzdolnionych, tworzymy indywidualne programy nauczania. Dużą rolę w systemie wspierania uzdolnień odgrywają rodzice, pedagog szkolny, poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz wiele instytucji, z którymi od lat efektywnie współpracujemy.

Lista naszych sprzymierzeńców:

 • Rada Osiedla "Ołbin" (wsparcie finansowe, promocja szkoły i uczniów, rozwijanie zainteresowań, organizacja zajęć pozalekcyjnych, doposażenie szkoły, współorganizacja imprez i uroczystości)
 • DODN - Otwarta Pracownia Rozpoznawania i Rozwijania Uzdolnień (wsparcie finansowe, spotkania, wymiana doświadczeń, szkolenia nauczycieli)
 • DODN, CODN i inne instytucje prowadzące doskonalenie nauczycieli (kursy, warsztaty, szkolenia, udział w konkursach, współorganizacja imprez, pomoc metodyczna)
 • Policja i Straż Miejska ( Grupa Prewencyjnego Wsparcia, organizacja szkoleń dla nauczycieli, pogadanki dla rodziców i dzieci, organizacja konkursów, realizacja programu Karta Rowerowa)
 • Urząd Marszałkowski (finansowe wsparcie działań proekologicznych)
 • Wydział Zdrowia (realizacja projektów promocji zdrowia, szkolenie nauczycieli, finansowanie Sportowych Sobót, wsparcie merytoryczne, organizacja konkursów, szkolenie liderów promocji zdrowia)
 • Wydział Edukacji (wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć i projektów edukacyjnych)
 • PPP (identyfikacja, diagnozowanie uzdolnień, potrzeb, możliwości uczniów, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli)
 • Domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej- organizacja zajęć pozalekcyjnych, wystaw, prezentacji uczniowskich
 • Międzyszkolne ośrodki sportowe, kluby sportowe (np. WKS Śląsk) - organizacja naboru uczniów do poszczególnych sekcji,
 • Kluby, zespoły tańca, chóry - organizacja naboru,
 • Biblioteki - osiedlowa, miejska (opieka nad uczniami w czytelni, wymiana książek, dobór literatury, organizacja konkursów, lekcje otwarte, organizacja wystaw prac uczniów, wsparcie bibliotekarza)
 • Zespół ds. Identyfikacji i Wspierania Uzdolnień przy Dolnośląskim Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (wsparcie merytoryczne)
 • Zespół ds. Identyfikacji i Wspierania Uzdolnień przy MEN
 • Firmy i instytucje państwowe i prywatne, osoby prywatne ( wsparcie finansowe, fundusze na zakup nagród, druk materiałów, drobne remonty)
 • Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz dzieci np. Krajowy Fundusz na rzecz dzieci, Fundacja im. S. Batorego, fundacja " Porozumienie bez Barier" ( fundusze stypendialne)
 • Lokalne media (promocja szkoły, informacja o konkursach międzyszkolnych, realizowanych projektach i uroczystościach szkolnych)
 • Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (wsparcie merytoryczne, nagrody, patronat nad konkursami i działaniami proekologicznymi)
 • Wrocławska Sieć Szkół Promujących Zdrowie ( realizacja programów promocji zdrowia, organizacja konkursów, nagrody, wymiana doświadczeń)
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego ( konkursy, nagrody, wsparcie merytoryczne, szkolenia nauczycieli)
 • Towarzystwo Miłośników Wrocławia ( konkursy, patronat honorowy, nagrody dla uczniów, pozyskiwanie informacji, szkolenie nauczycieli)
 • PTTK - oddział Wrocław ( realizacja Programu Promocji Turystyki, konkursy, materiały dla uczniów, szkolenia nauczycieli, wykorzystanie przewodników miejskich)
 • Wyższe uczelnie Wrocławia ( Organizacja praktyk studenckich, wolontariat, organizacja konkursów, szkolenia nauczycieli, organizacja konkursów)
 • Klub Ludzi Życzliwych ( pomoc uczniom )
 • Firma Ubezpieczeniowa Generali( nagrody, projekty edukacyjne, wspólna organizacja akcji " Generalnie zwolnij" razem z Policją)
 • Policyjna Izba Dziecka ( programy profilaktyczne, lekcje wychowawcze w izbie)
 • Firma VRATISLAVIA - sponsoring obiadów dla uczniów
 • Okoliczne szkoły ( 1,60,78,84,74,108, 58 ) i gimnazja (8,13,27) - wspólna organizacja imprez i konkursów, wymiana doświadczeń,
 • Szkoły Integracyjne i Terapeutyczne ( wsparcie pedagoga)
 • LOP- wsparcie finansowe, szkolenia, konkursy, prezentacja działań szkoły
 • Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia ( szkolenia rady, organizacja konkursów, wymiana pomysłów ze szkołami z sieci)
 • Komitet Ochrony Orłów w Olsztynie ( organizacja imprez proekologicznych)

Audyt

12 maja 2005 r. w naszej szkole gościliśmy komisję audytową, w skład, której weszli: pani Elżbieta Szedzianis i Katarzyna Zawadzka z DODN-u, pani Danuta Leśniewska z Kuratorium Oświaty. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień i Zdolności przedstawił szkolny program wspierania uzdolnień. Nauczyciele zaprezentowali różnorodne zajęcia prezentujące twórcze metody pracy. Rodzice odpowiadali na pytania dotyczące współpracy ze szkołą oraz podkreślali dobrą atmosferę panującą w naszej placówce. Komisja zapoznała się też z dokumentacją szkolną a na zakończenie nauczyciele i goście obejrzeli program artystyczny. Pięciogodzinny audyt okazał się naszym sukcesem - zdobyliśmy 85,6 pkt na 100 możliwych do uzyskania i w ten sposób znaleźliśmy się w gronie dwudziestu szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

Galeria zdjęć z majowej wizyty Komisji Audytowej

Występy naszych dzieci: aerobik pod czujnym okiem pani Magdaleny Gaworskiej- Staszak

Zespół flecistów z klasy 3a gra 100 lat.

Klasa 3b śpiewa piosenkę pt. "Na ratunek Ziemi".

Pani Dyrektor gratuluje szefowi Zespołu Wspierania Uzdolnień - Pani Dorocie Bugajskiej

Na spotkaniu rady pedagogicznej, które odbyło się 20 września 2005 roku społeczność Szkoły Podstawowej nr 107 we Wrocławiu podjęła decyzję o przystąpieniu szkoły na kolejne lata do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Promocja zdrowia

Szkoła Podstawowa nr 107 należy do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie od 1999 roku.

4 główne kierunki Promocji Zdrowia w naszej szkole:

 • bezpieczeństwo w szkole i poza nią
 • życie zgodne z naturą - ekologia
 • zdrowie psychiczne i fizyczne
 • aktywny styl życia- sport i rekreacja

Celem głównym jest - profilaktyka, aktywny styl życia i integracja środowiska szkolnego.

Cele szczegółowe to:

 • Uświadamianie uczniom zagrożenia w szkole i poza szkołą, zdobywanie przez uczniów umiejętności właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia i ich promowanie,
 • promowanie i utrwalanie działań i zachowań proekologicznych
 • zgłębianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia
 • kształcenie prawidłowej postawy ciała i świadomości konsekwencji wad postawy
 • integracja społeczności szkolnej i lokalnej oraz rodziców poprzez udział w organizowanych projektach.

W ramach doskonalenia zawodowego wielu nauczycieli korzysta z ofert kursów i szkoleń organizowanych przez Wydział Zdrowia dotyczących przede wszystkim promocji i profilaktyki uzależnień.

Do realizowanych programów należą:

 • " Cukierki " - profilaktyka uzależnień w klasach młodszych
 • " W klasie inaczej"
 • "Program domowych detektywów- Jaś i Małgosia na tropie"
 • " Siedem kroków"
 • Programy o tematyce ekologicznej i aktywnym spędzaniu czasu.

Odbywają się pod tym kątem także szkolenia całej rady pedagogicznej oraz rodziców.

W ramach promocji zdrowia szkoła współpracuje z:

 • pracownikami Komendy Policji i Straży Miejskiej
 • pracownikami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
 • pracownikami Sanepidu
 • ratownikami z pływalni
 • ze sportowcami ( także niepełnosprawnymi)
 • innymi szkołami
 • pracownikami Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju
 • Fundacją Doktora Edubala
 • ze schroniskiem Tara
 • rodzicami uczniów
 • przedstawicielami lokalnych władz

Autorski program Szkoła promująca zdrowie i aktywny styl życia

Na spotkaniu rady pedagogicznej, które odbyło się 20 września 2005 roku społeczność Szkoły Podstawowej nr 107 we Wrocławiu podjęła decyzję o przystąpieniu szkoły na kolejne lata do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Do zadań priorytetowych w naszej szkole należą :

 1. Bezpieczeństwo - w szkole i poza szkołą - współpraca z policją i strażą miejską zamiar renowacji boisk przyszkolnych.
 2. Walka z hałasem - wyciszanie dzieci, wprowadzenie 2 przerwy jako przerwy śniadaniowej.
 3. Życie zgodne z naturą, programy: "Sprzątanie świata" ; " Wrocławskie dzieci segregują śmieci".
 4. Aktywny styl życia - Weekendowe zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży (I miejsce w konkursie Szkoła Promująca Turystykę).
 5. Świetlica terapeutyczna - objęcie opieką dużej grupy dzieci mających problemy z nadpobudliwością, nadruchliwością, wyciszeniem się
 6. Wady postawy - objęcie gimnastyką korekcyjna dzieci z klas młodszych, zaangażowanie dzieci w kampanię " Trzymaj się prosto".

Pokaz ćwiczeń przygotowany przez p. Ewę Wolniak - Zalewską

Zadania planowane do realizacji w SP 107

 • Spotkania z przedstawicielami straży miejskiej i policji
 • Wyjścia do Policyjnej Izby Dziecka
 • Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na przerwach, przejściach przez jezdnię
 • Kurs na kartę rowerowa
 • II Międzyszkolny Turniej ,,Bezpieczeństwo na drodze"
 • Lekcje otwarte o bezpieczeństwie dla przedszkoli w ramach realizowanego programu współpracy z przedszkolami
 • Coroczna akcja ,, Sprzątanie świata"- ,, Dbam o swoje środowisko"
 • Konkurs fotograficzny- ,,Zwierzęta wokół nas’’
 • Klub Młodego Ekologa
 • Postawienie przy szkole nowych kontenerów do segregacji śmieci ( poprzednie uległy spaleniu przez wandali)
 • Konkurs na zakładkę ekologiczną
 • Konkurs ,, Młody Ekolog"- dla klas trzecich
 • Konkurs ofert na programy ekologiczne organizowany przez Wydział Zdrowia
 • Konkurs ofert na imprezę z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
 • Międzyszkolny konkurs "Książka za makulaturę"
 • Wiosenna zbiórka makulatury
 • Obchody Dnia Ziemi
 • Dzień Bociana - impreza edukacyjna dla uczniów klas 1-3
 • Zajęcia otwarte dla przedszkoli o tematyce ekologicznej
 • III Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej,, Młodzi Ekolodzy- nadzieją na czystość Ziemi"
 • Świetlica socjoterapeutyczna
 • Otrzęsiny klas IV na sportowo
 • Kampania,, Trzymaj się prosto’’
 • Konkurs ofert na,, Weekendowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży"
 • Konkurs ofert na zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci
 • Konkurs ofert na imprezy sportowo- rekreacyjne dla społeczności szkolnych i lokalnych
 • Lekcje otwarte dla przedszkoli o tematyce zdrowotnej
 • Tydzień działań profilaktycznych,, Cicho-sza" w naszej szkole"
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Program profilaktyczny "Cukierki"
 • III Międzyszkolny Turniej,, Działać tak aby nie szkodzić"
 • Zajęcia z pływania dla uczniów klas trzecich na basenie w SP 50- 2x w tygodniu
 • Akcja,, Pij mleko"- jogurty i napoje mleczne 3x w tygodniu dla uczniów klas młodszych

Wszelkie działania są otwarte i na bieżąco będziemy wzbogacać plan. Zadania do realizacji są w większości kontynuacją wieloletnich działań wynikających z koncepcji szkoły promującej zdrowie, jej strategii i planu działania.

Program Promocji Turystyki.

W naszej szkole realizujemy Program Promocji Turystyki. Celem tego programu jest propagowanie krajoznawstwa i turystyki wśród uczniów, wzbudzanie zainteresowania własnym miastem i regionem, poznawanie Wrocławia i Dolnego Śląska oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
W szkole działa Koło turystyczno - regionalne. Do koła należą uczniowie klas IV-VI. Spotykamy się na cotygodniowych zajęciach oraz na sobotnich wycieczkach. Na spotkaniach w szkole zajmujemy się zagadnieniami dotyczącymi Wrocławia i Dolnego Śląska.

Korzystamy z biblioteczki regionalnej w szkole i w pracowni przyrodniczej. Zapoznajemy się z czasopismami krajoznawczymi "Poznaj swój kraj", "Sudety", "Turysta Dolnośląski" i in. Propagujemy tą literaturę na innych lekcjach na przykład na przyrodzie i godzinach wychowawczych. Redagujemy gazetki ścienne o Wrocławiu i Dolnym Śląsku. Wychodzimy na wycieczki po Wrocławiu. Organizujemy zawody krajoznawcze w różnych rejonach miasta.

Przygotowujemy propozycje tras wycieczek poza Wrocław, zapoznajemy się z kartami pracy, analizujemy je. Wyjeżdżamy na wycieczki piesze i rowerowe.

Przygotowujemy się do licznych konkursów o Wrocławiu i Dolnym Śląsku. Od wielu lat zajmujemy czołowe miejsca w konkursach dotyczących naszego regionu. Bierzemy również udział w Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska i osiągamy sukcesy. Przygotowujemy liczne prace związane z naszym miastem, jego przyrodą, parkami krajobrazowymi Dolnego Śląska. Przez cały rok nasi uczniowie rozwiązują zadania ligi regionalnej i przyrodniczej. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołami w Trzebnicy i Sobótce.

Nasze działania zostały docenione i po raz czwarty uzyskaliśmy I miejsce w konkursie na najlepszy Program Promocji Turystyki oraz puchar prezydenta Wrocławia

Tegoroczne osiągnięcia naszych uczniów w dziedzinie Promocji Turystyki:

 • I miejsce w konkursie na najlepszy wrocławski Szkolny Program Promocji Turystyki
 • I miejsce szkoły w konkursie "Książka za makulaturę"
 • Nagroda i wyróżnienie w kategorii makiety kl. 1-3 w Konkursie Twórczości Prośrodowiskowej "Wrocław rośnie i pięknieje razem ze mną" (WCDN)
 • Nagroda ( 4 dzieci) w kategorii prace plastyczne w Konkursie Twórczości Prośrodowiskowej "Wrocław rośnie i pięknieje razem ze mną" (WCDN)
 • I miejsce Małgorzaty Sobczak w międzyświetlicowym Konkursie "Ekologiczna zakładka"
 • I miejsce drużynowo w konkursie historyczno - przyrodniczym "Śladami średniowiecznego Wrocławia"
 • II miejsce drużynowo w XXXVII Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska

Cały Wrocław czyta Dzieciom

Podobno dzieci coraz mniej czytają. W naszej szkole jest inaczej. Od kilku lat obserwujemy wzrost czytelnictwa. Może dlatego, że chętnie uczestniczymy w konkursach czytelniczych, sami organizujemy wiele przedsięwzięć, działań i imprez pobudzających dzieci do czytania. Już trzeci rok uczestniczymy w akcji "Cały Wrocław czyta dzieciom". W roku szkolnym 2004/2005 nasze działania zostały wysoko ocenione przez organizatorów i zajęliśmy I miejsce wśród szkół podstawowych Wrocławia. Nagrodą była statuetka, teleskop i zestaw książek pedagogicznych do biblioteki szkolnej. Nasz sukces osiągnęliśmy dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, która włączyła się w realizację poszczególnych zadań projektu edukacyjnego "Książka jest dobra na wszystko z ekologią w tle" Celem projektu było uświadomienie uczniom znaczenia książki w życiu człowieka. Uczniowie poznawali historię książki w różnych okresach rozwoju cywilizacji, rozwijali wyobraźnię poprzez działania artystyczne wykorzystujące materiały ekologiczne, kształcili nawyk dbania o książki, rozwijali umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia informacji, gromadzili makulaturę, tworzyli własne książki.

W efekcie realizacji projektu powstało 295 książek wykonanych przez uczniów samodzielnie lub we współpracy z kolegami, zgromadzono 4700 kg makulatury, za którą kupiono książki do biblioteki szkolnej, zorganizowano 5 konkursów międzyszkolnych dla uczniów szkół podstawowych Wrocławia: "Legenda o Piotrze Włostowicu"," Ekologiczna zakładka"," Bajka ekologiczna"," Ilustracja do lektury szkolnej"," Pożeracze książek", w których wzięły udział 104 wrocławskie szkoły podstawowe.

Najciekawsze książki wykonane przez naszych uczniów zostały nagrodzone i wyróżnione w konkursie "Moja książka" organizowanym przez Bibliotekę Publiczną z ul. Sztabowej.

Prezentacje szkolne 2005 - finał projektu "Książka jest dobra na wszystko - z ekologią w tle

W sobotę 23 IV w Światowym Dniu Książki uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły przygotowali wiele interesujących działań związanych z prezentacją projektu edukacyjnego "Książka jest dobra na wszystko - z ekologią w tle". Projekt był objęty patronatem akcji "Cały Wrocław czyta dzieciom" . Podczas imprezy odbył się finał konkursu "Pożeracze książek", do którego zgłosiło się 50 uczniów z 27 szkół podstawowych. Goście mogli obejrzeć przedstawienie pt. "Sąd nad książką". Zostały także rozdane nagrody w kilku konkursach ogólnowrocławskich, takich jak: "Legenda o Piotrze Włostowicu", "Bajka ekologiczna", "Zakładka ekologiczna" oraz "Ilustracja do lektury szkolnej". Nagrody uczniom wręczali goście z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego, doradcy metodyczni z WCDN oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionego gimnazjum z Sobótki noszącej tak jak nasza szkoła imię Piotra Włostowica W trakcie Prezentacji można było przeczytać własnoręcznie wykonane przez dzieci książki - w postaci kodeksów, komiksów i zwojów, obejrzeć pokonkursowe wystawy prac uczniowskich. Rodzice tradycyjnie zapraszali do kawiarenki na domowe ciasta. Chociaż nie udało nam się wygrać konkursu "Pożeracze Książek", podczas całej imprezy bawiłyśmy się świetnie. Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Anna Turniak, Dominika Tumialis SP 107

Galeria zdjęć

Natalia Szczepańska z klasy 2a SP nr 107 odbiera nagrodę w konkursie "Ekologiczna zakładka"

Daria Babś z klasy 3d czyta swoją pracę nagrodzoną w konkursie "Bajka ekologiczna"

Oglądanie wystaw i prac dzieci

Pani czarodziejka z klasy 3b podziwia prace innych koleżanek.

Witek Oszczanowski z klasy 3a oprowadza swoja mamę i siostrę po swojej klasie.

Uczestnicy zajęć "Gry logiczno- strategiczne" prezentują kolegom swoje prace

Klasa 6b tworzy makietę i postacie do gry strategicznej

Czarownica Filomena z lektury "Karolcia" -prace klasy 2a

Pokonkursowa wystawa prac "Ilustracja do lektury szkolnej"

Swoimi pracami plastycznymi pochwalili się również uczniowie klas 0

Smacznego- czyli zapraszamy do szkolnej kawiarenki!!!!!!

A w losowaniu głównej nagrody nasza pani sekretarka wygrała tort!!!

Projekt "Władcy kosmosu"

W naszej szkole proponujemy uczniom wiele różnorodnych form rozwijania zainteresowań. Szukamy pomysłów wykraczających poza program nauczania. W tym roku postanowiliśmy sięgnąć po problematykę kosmiczną i wykorzystać teleskop, który wygraliśmy w akcji "Cały Wrocław czyta dzieciom".

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2005/2006 w Szkole Podstawowej nr 107 jest realizowany na zajęciach pozalekcyjnych projekt edukacyjny "Władcy Kosmosu". Adresatami projektu są uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, którzy pragną zapoznać się z podstawowymi prawami i pojęciami dotyczącymi astronomii. Tematyka zajęć jest dobrana do poziomu wiedzy uczniów, trudne zjawiska oraz zagadnienia są na zajęciach przedstawiane w przystępny i prosty sposób(często za pomocą doświadczeń). Głównym celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań astronomicznych u uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnych studiów na ten temat. Efektem końcowym zajęć będzie praktyczne wykorzystanie wiedzy na zajęciach w terenie, uczniowie będą obserwować niebo, uczyć się rozpoznawać gwiazdozbiory, planety, poznają topografię księżyca.

FORMA PROJEKTU: projekt ma mieć charakter konkursu o następujących etapach:

 • I etap - gwiezdny kadet - wykonanie manualnej pracy na wybrany temat:
  • układ słoneczny;
  • tatek kosmiczny;
  • nasza galaktyka;
  • niesamowita mgławica;
  • najpiękniejszy gwiazdozbiór;
  • portret ufoludka;
 • II etap - astrokapitan - praca pisemna na wybrany temat:
  • wywiad z słynnym astronomem;
  • moje spotkanie z marsjaninem;
  • gdy pochłonęła mnie czarna dziura to....
  • opis wybranego obiektu z wszechświata;
  • reportaż z własnej podróży kosmicznej;
 • III etap - komandor galaktyczny - pozytywne zaliczenie testu z ogólnej wiedzy astronomicznej;
  • Prace manualne i pisemne mają być wykonywane w grupach 2-3 osobowych.

W ramach pierwszych zajęć uczniowie byli w Instytucie Astoronomicznym na prelekcji pt. Układ Słoneczny, oraz zapoznali się z zasadami działania współczesnych teleskopów. Kolejne zajęcia były na temat historii astronomii oraz o lotach kosmicznych. Przewidziane są jeszcze trzy wycieczki, jedna do planetarium w Potarzycy (wyjazd dofinansowany przez DSSWU) oraz dwie poświęcone obserwacji jesiennego nieba. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia szkoła zaopatrzyła się w drugi teleskop, obrotowe mapy nieba i księżyca ,globus nieba, aktualne książki o powyższej tematyce do biblioteki.

W dniu 30 listopada uczniowie będą pisać test zaliczeniowy na tytuł komandora galaktycznego, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz prezentacja prac uczniów jest zaplanowana na 6 grudnia 2005 r. Serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszam na prezentacje prac. Komandor S. Szczęsna - Cichoń

Przedstawienie prac zaliczeniowych dzieci w dniu 06.12.2005r. na korytarzach szkoły SP 107, wyjazd nagrodzonych uczniów do Planetarium w Chorzowie;

Pod instytutem astronomicznym

Bierzemy udział w ciekawych zajęciach o Układzie Słonecznym i teleskopach

Pani Kasia Kopeć stara przybliżyć się tematykę "historii astronomii i o lotach kosmicznych"

Program edukacyjny "Zwierzęta nasi przyjaciele"

Od 2005 roku nasza szkoła bierze udział w programie "Zwierzęta nasi przyjaciele". Jest on realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki nad Zwierzętami Domowymi w Warszawie. Głównym celem programu jest informowanie i uczenie, na czym polega właściwa opieka nad zwierzętami (szczególnie domowymi) oraz humanitarny i odpowiedzialny stosunek do zwierząt. W ramach tego programu uczniowie poznają naturę psa i kota, rolę zwierząt w życiu człowieka, uczą się, jak unikać pogryzień przez psy.

Koordynatorkami programu w SP 107 są Panie: Agata Sernecka i Agata Sitarz.

W ciągu całego roku szkolnego 2005/2006 uczniowie klas 0 - 3 niejednokrotnie mieli okazję uczestniczyć w różnych konkursach, akcjach i zajęciach dotyczących zwierząt.

Już we wrześniu 2005r. został ogłoszony konkurs fotograficzny "Zwierzęta wokół nas". Zdjęcia, które wpłynęły, przedstawiały zarówno zwierzęta domowe, jak i dziko żyjące. Przyznano 7 równorzędnych nagród, a wszystkie fotografie znalazły się na wystawie pokonkursowej.

W styczniu i lutym 2006r. Klub Młodego Ekologa wraz ze świetlicą szkolną prowadził zbiórkę karmy i kocyków dla zwierząt ze schroniska przy ul. Skarbowców. Wszyscy uczestnicy zbiórki otrzymali imienne podziękowanie oraz kalendarze szkolne przekazane przez SnROOnZD.

14 lutego 2006r. uczniowie klas 0 i 1 brali udział w spotkaniu z panią policjantką i psem Cywilem. Uczestnicy spotkania poznali podstawowe zasady zachowania w kontakcie z nieznajomym psem oraz sposoby obrony na wypadek ataku psa. Pod okiem pani policjantki wszyscy ćwiczyli prawidłową postawę, jaką należy przyjąć podczas ataku psa.

W lutym i marcu zorganizowane zostały konkursy: plastyczny "Moje ulubione zwierzątko domowe" oraz literacki "Krótkie wierszyki dla Misia i Kici". Rozstrzygnięcie konkursów nastąpiło podczas imprezy z okazji pierwszego dnia wiosny, a najpiękniejsze prace można było oglądać na wystawie na korytarzu szkolnym.

W świetlicy powstał Klub Miłośników Kotów, którego opiekunem jest pani Jadwiga Kulaszewicz. Podczas zajęć w Klubie uczniowie poznają rasy kotów, czytają fachową literaturę na temat ich pielęgnacji, przygotowują prace plastyczne.

14 marca 2006r. odbyły się popołudniowe zajęcia dla kl.2 i 3 pod hasłem "Nasi czworonożni ulubieńcy". Podczas spotkania uczniowie rozmawiali o prawidłowej opiece nad psem i kotem (higiena, żywienie, zabawa), śpiewali piosenki, rozwiązywali zagadki, wykonali plakaty i metaplany. Efekty ich pracy można było oglądać na wystawie podczas Prezentacji. Każdy uczeń otrzymał na zakończenie broszurki i kolorowanki o zwierzętach.

Za realizację programu "Zwierzęta nasi przyjaciele" w roku 2005/2006 nasza szkoła otrzymała wyróżnienie (tablicę korkową i słodycze) przyznane przez SnROOnZD.

Program współpracy z przedszkolami. Rok szkolny 2005/2006

U nas zawsze cos się dzieje!. W tym roku postanowiliśmy nawiązać systematyczną współpracę z przedszkolami z naszego sąsiedztwa. Zaplanowaliśmy szereg działań. Chcemy, by maluchy poznały i polubiły nasza szkołę. Być może to nasi przyszli uczniowie!

Cel główny: nawiązanie współpracy z przedszkolami

Cele szczegółowe:

 1. promocja działań szkoły w środowisku
 2. wspieranie uzdolnień uczniów i przedszkolaków
 3. umożliwienie uczniom szkoły prezentacji uzdolnień i zainteresowań
 4. propagowanie w środowisku idei wspierania uzdolnień
 5. zmiana formuły święta szkoły
 6. nawiązanie współpracy z przyszłymi uczniami szkoły
 7. wymiana pomysłów z nauczycielami przedszkoli
 8. zaprezentowanie w atrakcyjnej formie oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły
 9. Mamy już pierwsze efekty. Dzieci z przedszkola nr 3 gościły u nas w szkole. Klasa 3b zaprosiła grupę 5 i 6 na szkolne jasełka.

Wrocławskie dzieci uczą się segregować śmieci

Co roku aktywnie włączamy się w działania ekologiczne. W tym roku bierzemy udział w akcji "Wrocławskie dzieci uczą się segregować śmieci.

W projekcie uczestniczy 10 wrocławskich placówek:

 • Szkoła Podstawowa Nr 3
 • Szkoła Podstawowa Nr 22
 • Szkoła Podstawowa Nr 71
 • Szkoła Podstawowa Nr 83
 • Szkoła Podstawowa Nr 93
 • Szkoła Podstawowa Nr 107
 • Szkoła Podstawowa Nr 113
 • Gimnazjum Nr 17
 • Gimnazjum Nr 22
 • Gimnazjum Nr 23
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 8

Cele projektu

Cel kierunkowy:

 • upowszechnienie segregowania odpadów w najbliższej okolicy

Cele szczegółowe:

 • zlokalizowanie dzikich wysypisk w okolicy
 • zmniejszenie ilości dzikich wysypisk
 • uświadomienie możliwości powtórnego wykorzystania śmieci
 • świadome segregowanie odpadów

Działania:

 • Zbiórka makulatury (6,5 tony)
 • Zbiórka baterii i plastikowych butelek
 • Organizacja konkursów zewnątrzszkolnych: Zielona Matematyka 3: konkurs matematyczno- ekologiczny dla szkół z dzielnicy Śródmieście; Bajka ekologiczna - czarodziejska przemiana; konkurs dla klas 1-3 z całego Wrocławia
 • Udział w międzyszkolnym konkursie rzeźby z nakrętek (2 miejsce i wyróżnienie )
 • Udział w Sympozjum Ekologicznym w SP nr 93
 • Udział w obchodach Dnia Ziemi w Rynku wrocławskim
 • Stworzenie mapki najbliższej okolicy z pojemnikami do selektywnej segregacji śmieci
 • Przeprowadzenie wywiadów ekologicznych ze znanymi ludźmi ( na zdjęciu pan Rafał Kubacki z kółkiem dziennikarskim )
 • Stworzenie klasowych kodeksów ekologicznych
 • Twórczość literacka: limeryki i fraszki ekologiczne
 • Twórczość plastyczna: konkursy wewnątrzszkolne o tematyce ekologicznej
 • Pokaz mody ekologicznej
 • Festiwal - Zielona Piosenka

Bezpieczny Sieciak

Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji oraz edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać ludzi z całego świata a przede wszystkim ułatwia naukę i pracę. W obecnych czasach globalna sieć jest czymś niezwykle potrzebnym, a w przyszłości na pewno stanie się wręcz niezbędna.

Na temat komputerów i Internetu nastoletnie a także młodsze dzieci wiedzą często więcej niż ich rodzice. Zarówno jednak rodzice, jak i dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że korzystanie z Internetu prócz nauki i rozrywki niesie też różne zagrożenia, takie jak wchodzenie na nieodpowiednie dla nieletnich strony internetowe eksponujące pornografię lub przemoc, ujawnianie własnych danych osobowych czy dokonywanie zakupów w sklepach internetowych bez nadzoru rodziców.

Program ten ma za zadanie uświadomienie rodzicom uczniów i nauczycielom, jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z Internetu. Mają oni w wyniku realizacji programu nauczyć dzieci, w jaki sposób ochronić się przed zagrożeniami płynącymi z korzystania z Internetu.

Program jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej oraz ich rodziców i nauczycieli.

Realizowany on będzie podczas lekcji informatyki, na kółku komputerowym oraz na godzinach wychowawczych, jak również podczas spotkań z rodzicami. W założeniach programu jest również przeprowadzenie spotkania z nauczycielami w celu przedstawienia problemu bezpieczeństwa w sieci oraz zorganizowanie w szkole Dnia Bezpiecznego Internetu (luty 2008).

Czas trwania programu: rok szkolny wrzesień 2007/ czerwiec 2008.

Cele ogólne:
 1. Uzyskanie wiedzy przez dzieci na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
 2. Uzyskanie wiedzy przez nauczycieli i rodziców na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Cele szczegółowe:

 1. Uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom negatywnych społecznych, etycznych i prawnych konsekwencji rozwoju technologii informacyjnej.
 2. Przekazanie dzieciom przez rodziców i nauczycieli informacji o zagrożeniach, jakie czekają na użytkowników Internetu.
 3. Przekazanie dzieciom przez rodziców i nauczycieli sposobów ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu.
 4. Korzystanie przez rodziców i nauczycieli z programów zabezpieczających komputery przed wirusami, kontrolujących wędrówki dzieci po Internecie, nadzorujące Internet.
 5. Przekazywanie uczniom wiedzy na temat korzyści wynikających z korzystania z Internetu oraz wiedzy na temat jak reagować w sytuacjach zagrożenia.
 6. Promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia.

Podsumowanie programu "Bezpieczny Sieciak"

Przygotowaliśmy różnorodne zajęcia, warsztaty i konkursy przeznaczone dla wszystkich uczestników projektu "Bezpieczny Sieciak". Oto niektóre z nich:

 • Wychowawcy klas podczas zebrań z rodzicami przeprowadzili krótkie zajęcia na temat bezpieczeństwa dziecka w Internecie oraz przygotowali umowy między rodzicem a młodym użytkownikiem komputera oraz przedstawili gotowe porady dla rodziców.
 • Na szkolnych tablicach umieszczono informacje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu - były to gazetki tematyczne z wykorzystaniem wydrukowanych prac uczniów oraz netetykieta obowiązująca w Internecie.
 • Na szkolnej stronie internetowej został zamieszczony link z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu http://www.sp107.home.pl/?pokaz=netetykieta
 • Wychowawcy przeprowadzili godziny wychowawcze w klasach 1-6 według scenariuszy dostosowanych do wieku i wiedzy uczniów. W klasach młodszych były to zajęcia wykorzystujące zabawne historyjki o Internecie z takimi postaciami jak - Kłamacz, Spociak, , Bełkot, Ajpi, Kompel, w których zadaniem dzieci było zaproponowanie bezpiecznego zachowania w trudnej sytuacji. W klasach 4-6 rozmowy dotyczyły umiejętności ochrony własnych danych osobowych, uświadomienia zagrożeń, poznania praw użytkowników Internetu, problemów związanych z prawem autorskim i piractwem, wpojenia zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znanymi tylko z Internetu itd.
 • Nauczyciele w klasach 0-3 systematycznie organizowali turnieje i zawody sportowe promujące zdrowy styl życia, a klasy 4-6 odbyły szereg wycieczek po Wrocławiu i poza miasto.
 • Nauczyciele informatyki przeprowadzili w klasach 4-6 szkolny konkurs na logo akcji "Bezpieczny Sieciak".
 • W szkole odbyły się różnorodne konkursy: plastyczny dla klas 0-3 "Wirus komputerowy", konkurs grafiki komputerowej dla klas 2-3 o tym samym tytule, konkurs plastyczny dla klas 4-6 "Zagrożenia w sieci", konkurs polonistyczny dla klas 4-6 na opowiadanie, bajkę lub mit o Internecie. Prace uczniów zostały wyeksponowane na terenie szkoły oraz na stronie internetowej.
 • Rysunek komputerowy ucznia kl.2c wziął udział w Europejskim Konkursie Komputerowym "Wirtualny świat tworzysz także Ty" organizowanym przez portal Sieciaki.
 • Straż Miejska przeprowadziła w klasach szóstych pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Nauczyciele w klasach 3-6 przeprowadzili ankiety dotyczące wykorzystania Technologii Informacyjnej przez uczniów.
 • Materiały do pracy z dziećmi oraz wyniki ankiet zostały przedstawione Radzie Pedagogicznej przez organizatorów w formie prezentacji multimedialnej.
 • Na szkolnej stronie internetowej umieszczono informacje o podjętych działaniach.
 • Szkoła została zgłoszona do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu ustanowionego z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu "Safer Internet Action Plan"

Efekty programu

W programie "Bezpieczny Sieciak" wzięło udział 485 dzieci z klas 0-6, rodzice i nauczyciele. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej Zaangażował nie tylko uczniów, którzy pracowali z ogromnym zapałem, ale również ich rodziców. W konkursach wzięła udział duża grupa dzieci, a efekty ich pracy można podziwiać na szkolnej stronie internetowej www.sp107.wroclaw.pl oraz na blogu literackim http://blog-literacki-sp107.blogspot.com Najciekawsze i najlepsze prace zostały nagrodzone, reszta uczestników otrzymała pamiątkowe dyplomy. Warto też nadmienić, że projekt otrzymał dofinansowanie z Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, które umożliwiło zakupienie atrakcyjnych nagród.

Uczniowie w swoich działaniach wykazali się pomysłowością i inwencją twórczą. Zdobyli wiele nowych doświadczeń i poszerzyli wiedzę. Wykazali się pracowitością i wytrwałością. Wszystkie zaplanowane przez organizatorów projektu cele dydaktyczne i wychowawcze zostały zrealizowane. Ewaluacją programu były wyniki ankiety sprawdzającej świadomość uczniów na temat zagrożeń związanych z Internetem.

Koordynatorzy programu: Magdalena Mielech,
Magdalena Staszak - Gaworska

"Trzymaj się prosto- dbaj o zdrowie"

Nasza szkoła należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie, dlatego w roku szkolnym 2007/2008 w ramach Kampanii "Trzymaj się prosto" realizujemy program pt. "Trzymaj się prosto - dbaj o zdrowie". Programem zostaną objęci uczniowie klas 0-VI oraz ich rodzice, którzy będą mogli w praktyce uczestniczyć w zajęciach korekcyjnych i otrzymać poradę rehabilitanta.

Dzieci w wieku 6-12 lat są w okresie nieustannego i szybkiego wzrostu i rozwoju, a także są szczególnie narażone na przeciążenia (długotrwałe siedzenie w ławce szkolnej, ciężkie tornistry, niedostateczna ilość ruchu, siedzenie przed komputerem i telewizorem), co w konsekwencji prowadzi do pojawienia się wad postawy. Dlatego też działania w zakresie profilaktyki wad postawy są niezbędne dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci.

Celem głównym jest wyrobienie wśród dzieci i rodziców nawyków prawidłowej postawy ciała, aktywnego spędzania czasu wolnego i dbałości o własne zdrowie.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie uczniów z przyczynami powstawania wad postawy.
 • Przekazanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania kręgosłupa - jego budowa i rola.
 • Zapoznanie dzieci z racjonalnym odżywianiem.
 • Zapoznanie uczniów i rodziców z podstawowymi ćwiczeniami korygującymi wady postawy.

Zadania pozwalające osiągnąć cel główny:

 • Konkurs plastyczny dla klas 0-III i IV-VI, pt. "Trzymaj się prosto - dbaj o zdrowie".
 • Konkurs na najciekawsze fraszki, wiersze, rymowanki - związane z profilaktyką wad postawy.
 • Turniej tenisa stołowego dla klas IV-VI.
 • Ćwiczenia śródlekcyjne dla klas 0-III i IV-VI.
 • Zajęcia otwarte zajęć korekcyjnych dla uczniów i ich rodziców.
 • Konkurs informatyczny na najładniejszy dyplom wykonany grafiką komputerową dla klas IV-VI.
 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat racjonalnego odżywiania się dla klas 0-III i IV-VI.
 • Wykonanie gazetki promującej zdrowy styl życia wykonany przez samorząd szkolny.
 • Przeprowadzenie pogadanek na temat profilaktyki wad postawy w klasach 0-III i IV-VI przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego.

W zakończonej Kampanii prozdrowotnej pt: "Trzymaj się prosto - dbaj o zdrowie" wzięło udział ok. 430 dzieci z klas 0 - VI. Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w następujących zajęciach, i konkursach:

 • Konkurs plastyczny dla klas 0 - III i IV - VI, pt. "Trzymaj się prosto- dbaj o zdrowie".
 • Konkurs na najciekawsze fraszki, wiersze, rymowanki - związane z profilaktyką wad postawy.

Marcin Kopacki kl. 6c

Krótka fraszka o prostym kręgosłupie

Ten, kto prosty kręgosłup ma,
Ze zgarbionych się śmieje ha, ha, ha!

Nie bądź garbusem to nowa moda,
Hej, garbusie twego zdrowia szkoda!

Trzymaj się prosto! Najwyższa pora,
Bo będziesz musiał odwiedzać doktora!

Siadaj poprawnie, wyprostuj plecy,
Bo cię do kija przywiążą dla hecy.

Jaki z tego morał?
Trzymaj się prosto, nie będziesz chorował!!!

 • Turniej tenisa stołowego dla klas IV - VI.

 • Ćwiczenia śródlekcyjne dla klas 0 - III i IV - VI.

 • Zajęcia otwarte zajęć korekcyjnych dla uczniów i ich rodziców.

 • Konkurs informatyczny na najładniejszy dyplom wykonany grafiką komputerową dla klas IV - VI.

 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat racjonalnego odżywiania się dla klas 0 - III i IV - VI.

 • Wykonanie gazetki promującej zdrowy styl życia wykonany przez samorząd szkolny.

 • Przeprowadzenie pogadanek na temat profilaktyki wad postawy w klasach 0- III i IV- VI przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, konkursy, w których uczniowie brali udział pozwoliły na zintegrowanie się społeczności szkolnej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze więcej dzieci zechce uczestniczyć w tak ciekawym i ważnym wydarzeniu.

Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach