KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

 • 1 IX 2011 - rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012
 • 23-31 XII 2011 - przerwa świąteczna
 • 16-29 I 2012 - ferie zimowe
 • 3 IV 2012 - sprawdzian szóstoklasisty
 • 5-10 IV 2012 - przerwa świąteczna
 • 29 VI 2012 - zakończenie roku szkolnego
 • 30 VI - 31 VIII 2012 - ferie letnie

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

(podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 05.10.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. Nr 186, poz.1245)

Dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012 będą:

 • 31 października 2011r.
 • 03 kwietnia 2012r.
 • 02 maja 2012r.
 • 08 czerwca 2012r.

Uczniom zostanie zapewniona opieka w świetlicy szkolnej.

ZEBRANIA Z RODZICAMI I KONSULTACJE
ROK SZKOLNY 2011-2012
8 IX 2011 Zebrania z Rodzicami:
1630-1730 zebrania klas 0-3
13 IX 2011 Zebrania z Rodzicami:
1730-1830 zebrania klas 4-6
25 X 2011 Konsultacje dla Rodziców 1630-1830
5 XII 2011 Zebrania z Rodzicami a następnie konsultacje
1630-1700 zebrania klas 0-3; konsultacje 1700-1830
1700-1730 zebrania klas 4-6; konsultacje 1730-1900
14 II 2012 Zebrania z Rodzicami a następnie konsultacje
1630-1700 zebrania klas 0-3; konsultacje 1700-1830
1700-1730 zebrania klas 4-6; konsultacje 1730-1900
27 III 2012 Konsultacje dla Rodziców 1630-1830
15 V 2012 Zebrania z Rodzicami a następnie konsultacje
1630-1700 zebrania klas 0-3; konsultacje 1700-1830
1700-1730 zebrania klas 4-6; konsultacje 1730-1900

Rada Rodziców

Reprezentuje rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły. Od wielu lat aktywnie włącza się w życie szkoły i współdecyduje o najważniejszych aspektach jej działania, opiniuje dokumenty szkolne, wybiera firmę ubezpieczeniową, współorganizuje imprezy i uroczystości szkolne, opiniuje pracę nauczycieli. Komitet Rodzicielski stanowią delegaci rad rodziców poszczególnych klas. Komitet wybiera ze swego składu Prezydium, którego głównym celem jest bieżące kierowanie pracą oraz ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły. Spotkania Plenum odbywają się regularnie, a przedstawiciele klas przekazują wspólne ustalenia na zebraniach z wychowawcami.

Skład Plenum Rady Rodziców

 • Przewodnicząca - Ewa Siemieniak
 • Zastępcy - Tomasz Czajka i Radosław Pytelewski
 • Sekretarz - Renata Bojakowska

Opłata za obiady

W roku szkolnym 2011/2012 opłata za jeden obiad dla ucznia w stołówce szkolnej wynosi 4zł (opłata obejmuje jedynie koszty produktów zużytych do przygotowania obiadu). Opłaty uiszcza się u intendentki szkolnej. Dopuszcza się możliwość dokonywania odpisów od opłat w przypadku mieobecności ucznia. Warunkiem niezbędnym do dokonania odpisu jest zgłoszenie faktu nieobecności inntendentce szkolnej najpóźniej do god.9.00 dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.

Opłaty za duplikaty dokumentów szkolnych:

Po złożeniu podania o wystawienie duplikatu n/w dokumentu z krótkim uzasadnieniem co stało się z oryginałem, okres oczekiwania na duplikat legitymacji - 1 dzień, na duplikat świadectwa - do 14 dni.

(Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami)

 • za duplikat legitymacji szkolnej - 9zł
 • za duplikat świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - 26zł

Obowiązki rodziców według art. 19 Ustawy o Systemie Oświaty

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 • Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
 • Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
 • Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
 • Zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art.16.ust.8

Obowiązki rodziców według Statutu Szkoły SP 107

Rodzic ma obowiązek:

 • dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej
 • zapewnić regularne uczestniczenie dziecka w zajęciach
 • informować w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
 • uczestniczyć w zebraniach rodziców, konsultacjach
 • śledzić postępy dziecka w nauce
 • współpracować ze szkołą
 • wspierać szkołę w podejmowanych działaniach
 • szanować godność nauczyciela
 • usprawiedliwiania nieobecności dziecka w ciągu tygodnia od dnia powrotu dziecka do szkoły ustnie lub w formie pisemnej
 • zapewnić schludny, estetyczny i czysty ubiór na co dzień i strój galowy na uroczystości szkolne

ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Z 15 LISTOPADA 2010 W SPRAWIE ZAKAZU PALENIA

Dyrektor szkoły ustala, że od 15 listopada 2010 r na terenie szkoły oraz terenach przyszkolnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Podstawa prawna: ustawa z 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2010 r. nr 81, poz. 529).

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r.o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ) z późniejszymi zmianami.

Dzwonki

Lekcja Czas trwania Lekcje skrócone
0 7:10-7:55 7:10-7:55
1 8:00-8:45 8:00-8:35
2 8:55-9:40 8:45-9:20
3 9:50:10-35 9:30-10:05
4 10:45-11:30 10:15-10:50
5 11:40-1225 11:00-11:35
6 125-13:30: 11:75-12:20
7 13:40-14-:25 12:30-13:05
8 14:30-15:15 13:15-13:50
9 15:20:16:05

W naszej szkole wszystkie dzieci mają zajęcia w godzinach porannych.

Każdy wchodzący na teren szkoły proszony jest o zostawienie wspisu do zeszytu.

Lista podręczników do pobrania

Klasa Lista podręczników Inne formaty
0 Lista PODRECZNIKOW do pobrania *.DOC *.RTF
I Lista PODRECZNIKOW do pobrania *.DOC *.RTF
II Lista PODRECZNIKOW do pobrania *.DOC *.RTF
III Lista PODRECZNIKOW do pobrania *.DOC *.RTF
IV Lista PODRECZNIKOW do pobrania *.DOC *.RTF
V Lista PODRECZNIKOW do pobrania *.DOC *.RTF
VI Lista PODRECZNIKOW do pobrania *.DOC *.RTF

Podanie o przyjęcie ucznia

*.DOC *.RTF *.PDF

Informacje o stypendiach naukowych dla Uczniów

Od roku 2004/2005 nasza szkoła ubiegała się o stypendia naukowe dla uczniów w związku z realizowanym w szkole programem wspierania uzdolnień. O stypendia naukowe może ubiegać się szkoła, instytucje (np. domy kultury, kluby sportowe), ale także rodzice, prawni opiekunowie i uczniowie. Więcej informacji o stypendiach można znaleźć na niżej podanych stronach internetowych:

 1. Uczniowski Program Stypendialny-www.um.wroc.pl
  - w menu otworzyć "Akty Prawne-Uchwały, Rezolucje, Zarządzenia".
  - odszukać Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 5042/05 z dnia 6 kwietnia 2005r.
   
 2. Program Stypendialny "Bank Dziecięcych Uśmiechów" Fundacji Banku
  Zachodniego WBK-www.uwoj.wroc.pl/kuratorium
  - na stronie głównej kuratorium należy wejść w punkt "wspieranie uzdolnień".
   
 3. Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich-
  - www.uwoj.wroc.pl/kuratorium
  - na stronie głównej kuratorium należy wejść w punkt "wspieranie uzdolnień".
   
 4. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci-www.uwoj.wroc.pl/kuratorium
  - na stronie głównej kuratorium należy wejść w punkt "wspieranie uzdolnień".
   
 5. Konkurs "Szkolny Nobel" -Wrocław 2005-www.wcdn.wroc.pl
  - na stronie głównej, pod datą 4 maja- punkt 3, otworzyć regulamin konkursu
  "Szkolny Nobel".

W roku szkolnym 2005/2006 jeden uczeń naszej szkoły otrzymał stypendium w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego. Koordynatorem do spraw stypendiów naukowych dla uczniów jest Ewa Wolniak-Zalewska.

Ważne adresy internetowe:

Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach