Archiwum aktualności - 2009 / 2010 | Zobacz inne lata

Ważne2009-08-27

DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2009/2010

 • Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest uczniom z klas 1-3 w roku szkolnym 2009/2010.
 • Pomoc udzielana jest uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego tj. 351 zł netto/ osobę.
 • Wartość pomocy:
  • 150 zł-dla ucznia klasy I
  • 150 zł-dla ucznia klasy II
  • 170 zł-dla ucznia klasy III
 • Pomoc udzielana jest na wniosek rodzica, do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów lub zaświadczenia z MOPS.
 • Zwrot kosztów poniesionych na zakup podręczników nastąpi w szkole, wyłącznie po przedłożeniu przez rodzica faktury na zakup podręczników.
 • Wnioski do pobrania w gabinecie pedagoga szkolnego, termin składania do 4 września 2009r.

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W SZKOŁACH UCZNIÓW W TERMINIE: 1.IX – 15.IX.2009

 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł/netto.
 • Podstawa prawna: art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami.
 • Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Wrocław.
 • Charakter pomocy materialnej:
  • stypendium szkolne,
  • zasiłek szkolny.

Dodatkowe informacje i wnioski na stypendium u pedagoga szkolnego.


Zobacz inne...
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach